Integritets- och kakpolicy
Nedan hittar du några juridiska texter som är skrivna i mer formell och allvarlig ton än den på resten av vår webbplats. Eftersom vi på CROWDFARMING tar integritets- och kakpolicyn på stort allvar måste den beskrivas tydligt utan att lämna utrymme för missförstånd. Om du efter att ha läst följande stycken fortfarande har frågor, tvivel eller om det finns delar du inte håller med om, vänligen kontakta oss.
Den här integritets- och kakpolicyn fastställer villkoren för hur CROWDFARMING SL (hädanefter "CROWDFARMING"), med registrerad adress i Spanien – Calle Puenteareas 9 (Local), 28002 Madrid – behandlar de personuppgifter som du uppger för oss när du använder webbplatsen www.crowdfarming.com (hädanefter ”webbplatsen”), mobilapplikationen eller appen, dvs. programvaruapplikationen som är avsedd att användas på smarttelefoner, surfplattor eller andra mobila enheter, eller andra applikationer, programvaror, digitala medier, lagringsmedier, eller funktioner relaterade till det kommersiella varumärket CROWDFARMING (gemensamt "plattformen").
1.- IDENTIFIERING
* Ägare: CROWDFARMING SL (hädanefter kallad "CROWDFARMING")
* CIF (skattenummer): ES-B87952651
* Säte: Calle Puenteareas 9 (Local), 28002 Madrid (Spanien)
* E-post: hej@crowdfarming.com
* Dataskyddsombud (Data Protection Officer [DPO]): Användaren kan kontakta DPO via brev adresserat till DPO:s ovan nämnda säte, till "Data Protection Officer".
2.- INFORMATION OCH SAMTYCKE.
CROWDFARMING har åtagit sig att respektera din integritet och garantera skydd och säkerhet för dina personuppgifter. Av denna anledning, samt i enlighet med artikel 14 i förordningen EU 2016/679, som rör skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och fri cirkulation av dessa uppgifter (nedan GDPR/General Data Protection Regulation/), informerar vi dig därför om hur vi samlar in, behandlar och skyddar de personuppgifter som du är villig att förse oss med.

Följaktligen måste du noggrant läsa igenom denna sekretesspolicy, som har skrivits på ett tydligt och enkelt sätt så att du kan förstå den och därmed fritt och frivilligt besluta om du vill lämna dina personuppgifter till CROWDFARMING.
3.- SKYLDIGHET AV DATABESKRIVNING.
De uppgifter som begärs i formuläret som tillhandahålls på webbplatsen är i allmänhet obligatoriska (om inte annat anges i det obligatoriska fältet) för mötet med det fastställda syftet. Tvärtom kan resultatet emellertid vara omöjligheten att tillhandahålla tjänsten till användaren.
4.- MED VILKET SYFTE BEHANDLAR FÖRETAGET ANVÄNDARENS PERSONUPPGIFTER OCH HUR LÄNGE?
Syftet med databehandlingen är, i enlighet med dess ursprung, uppdelad i följande grupper:

1. För att hantera din registrering som användare av plattformen. De personuppgifter du ger oss ska användas för att identifiera dig som användare av plattformen och för att ge dig åtkomst till dess olika funktioner, produkter och tjänster som är tillgängliga för dig som registrerad användare.
2. Ge information till säljarna av plattformen (Farmers) så att de kan hantera leveranser av beställningar, samordna besök på gårdar och ge ett namn åt adoptionerna.
3. Mottagning, hantering och svar på användares klagomål sker via de medel som finns på webbplatsen.
4. Skicka kommersiella elektroniska meddelanden, underhåll, support och uppdatering av webbplatsen, liksom av innehållet och de användarens begränsade områden.
5. Lösning av eventuella tekniska incidenter eller andra problem som kan uppstå i samband med webbplatsen.
6. Utarbeta anonyma statistiska rapporter om åtkomstvanor samt den aktivitet som utvecklats av användare på webbplatsen.
7. Analysera dina data för att skapa en användarprofil som gör det möjligt att i större detalj definiera de produkter som kan vara av intresse för dig.
8. Om du väljer alternativet att spara din betalningsinformation (kreditkorts- eller bankkontonummer) måste du uttryckligen godkänna att vi behandlar de angivna uppgifterna för att de ska kunna användas vid behov för aktivering och utveckling. Att samtycka till aktiveringen av denna funktion innebär att dina uppgifter i framtiden kommer att visas automatiskt i dessa fält när du genomför köp, så att du inte behöver ange dina uppgifter igen för varje nytt köp eftersom de redan anses vara giltiga och på plats. Du kan ändra eller ta bort din betalningsinformation via ditt användarkonto. Vi lagrar och skickar dina kortuppgifter i enlighet med de ledande internationella standarderna för sekretess och säkerhet för kredit- och betalkort. Att använda den här funktionen kan kräva att du av säkerhetsskäl ändrar ditt lösenord. Kom ihåg att säkerheten när du använder plattformen också beror på korrekt användning och lagring av vissa konfidentiella koder.
9. I händelse av att du har köpt en produkt eller produktionsenhet av Crowdfarming (träd, bikupa, djur eller någon annan del för jordbruk, biodling, boskapskötsel eller fiske) för att ge bort som en gåva och du har tillhandahållit oss personuppgifter från tredje parter har du ansvaret att ha informerat dem och erhållit deras samtycke så att vi kan behandla deras uppgifter i syfte att (a) hantera leveransen och (b) behandla eventuella förfrågningar som du eller nämnda tredje part kan komma att göra.
10. Om du har fått en gåva och vill returnera varor som är associerade med den via plattformen kommer vi att använda de personuppgifter som tillhandahållits i returformuläret för att (a) hantera begäran och behandla upphämtningen av varorna från din hemadress och (b) behandla förfrågningar relaterade till presentkvittot eller returen som du vill göra.
5.- VILKA DATA KOMMER CROWDFARMING ATT BEARBETA?
Vi kommer att bearbeta de uppgifter som vi begär från dig och i varje fall dem uppgifter som anges som obligatoriska för att kontraktera den produkten som användaren valt, bland andra:

Angående FYSISKA PERSONER FÖR AFFÄRS- OCH LANTBRUKSVERKSAMHETER:

* Identifierande uppgifter såsom för- och efternamn, adress, telefonnummer kopplat till deras verksamhet eller jordbruksaktivitet.

Beträffande CROWDFARMING-användare som är registrerade på plattformen och ingår avtal avseende dess produkter och tjänster:

* Identifierande uppgifter såsom för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-post.
* Uppgifter om personliga egenskaper: ålder, nationalitet.
* Bankuppgifter, kreditkort vid eventuella köp.

I händelse av att användaren tillhandahåller uppgifter från tredje part, tillkännager användaren samtycke från sådana tredje parter och förbinder sig att vidarebefordra informationen i sekretesspolicyn till den berörda parten med ovan angivna identifieringsuppgifter, och befriar CROWDFARMING från allt ansvar i detta avseende. CROWDFARMING kan dock utföra nödvändiga åtgärder för att verifiera detta faktum, genom att vidta motsvarande due diligence-åtgärder i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd.
6.- VILKEN ÄR DEN LEGITIMA GRUNDEN FÖR DATABEHANDLING?
Användaren kan när som helst och utan kostnad skicka ett brev till adressen som anges i rubriken i denna policy, eller skicka ett e-postmeddelande till adressen hej@crowdfarming.com med referensen "Dataskydd", med en bifogad kopia av hans/hennes identitetshandling, för att:

* Återkalla beviljat samtycke.
* Få bekräftelse angående huruvida CROWDFARMING behandlar personuppgifter som rör användaren eller inte
* Få åtkomst till dina personuppgifter.
* Rätta till felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
* Begära radering av dina uppgifter när uppgifterna bland annat inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för.
* Från CROWDFARMING erhålla begränsning av databehandling när något av villkoren i dataskyddsföreskrifterna har uppfyllts.
* Erhålla mänskligt ingripande för att uttrycka din åsikt och att motsätta dig de automatiska beslut som fattas av CROWDFARMING, i de fall som föreskrivs i förordningarna.
* Begära dataportabilitet i de fall som fastställs i förordningen.
* Skicka ett klagomål angående skyddet av dina personuppgifter till den spanska dataskyddsmyndigheten på adressen Calle de Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.
7.- MED VEM KOMMER DATAN ATT DELAS?
Användarens data kan kommuniceras till:

* Entiteter som ansvarar för att hantera motsvarande produkter och tjänster, i förekommande fall.
* Offentliga förvaltningar, i förhållande till de kompetenser som tilldelas dem.

Dessutom kan uppgifterna vara tillgängliga för CROWDFARMING:s leverantörer eller SÄLJARE (FARMERS), eftersom nämnda åtkomst är nödvändig för adekvat uppfyllande av juridiska skyldigheter och/eller tillhandahållande av tjänster för ovan nämnda syften.

Mottagarna som anges i detta avsnitt kan vara belägna inom eller utanför Europeiska ekonomiska zonen; i det senare fallet är internationella dataöverföringar vederbörligen legitima.
8.- HUR LÄNGE BEHÅLLER VI ANVÄNDARNAS DATA?
Användaren kan när som helst och utan kostnad skicka ett brev till adressen som anges i rubriken i denna policy, eller skicka ett e-postmeddelande till adressen hej@crowdfarming.com med referensen "Dataskydd", med en bifogad kopia av hans/hennes identitetshandling, för att:

* Återkalla beviljat samtycke.
* Få bekräftelse angående huruvida CROWDFARMING behandlar personuppgifter som rör användaren eller inte
* Få åtkomst till dina personuppgifter.
* Rätta till felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
* Begära radering av dina uppgifter när uppgifterna bland annat inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för.
* Från CROWDFARMING erhålla begränsning av databehandling när något av villkoren i dataskyddsföreskrifterna har uppfyllts.
* Erhålla mänskligt ingripande för att uttrycka din åsikt och att motsätta dig de automatiska beslut som fattas av CROWDFARMING, i de fall som föreskrivs i förordningarna.
* Begära dataportabilitet i de fall som fastställs i förordningen.
* Skicka ett klagomål angående skyddet av dina personuppgifter till den spanska dataskyddsmyndigheten på adressen Calle de Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.
9.- ANVÄNDARENS ANSVAR.
Användaren:

* Garanterar att hans/hennes ålder är över 18 år och att uppgifterna som lämnas till CROWDFARMING är sanna, korrekta, fullständiga och aktuella. För dessa ändamål är användaren ansvarig för att all kommunicerad data är sanningsenlig och kommer att hålla den tillhandahållna informationen uppdaterad för att återspegla hans/hennes verkliga situation.
* Garanterar att ha informerat tredje part från vilka han/hon tillhandahåller dina uppgifter, om så är fallet, gällande aspekterna i detta dokument. På samma sätt garanterar han/hon att ditt tillstånd att lämna dina uppgifter till CROWDFARMING för nämnda ändamål har erhållits.
* Ansvarar för falsk eller felaktig information som tillhandahålls via webbplatsen och för skador, direkt eller indirekt, som drabbar CROWDFARMING eller tredje part därigenom.
10.- KOMMUNIKATION GÄLLANDE REKLAM OCH MARKNADSFÖRING.
Integritets- och kakpolicy
11.- UTÖVANDE AV RÄTTIGHETER.
Användaren kan när som helst och utan kostnad skicka ett brev till adressen som anges i rubriken i denna policy, eller skicka ett e-postmeddelande till adressen hej@crowdfarming.com med referensen "Dataskydd", med en bifogad kopia av hans/hennes identitetshandling, för att:

* Återkalla beviljat samtycke.
* Få bekräftelse angående huruvida CROWDFARMING behandlar personuppgifter som rör användaren eller inte
* Få åtkomst till dina personuppgifter.
* Rätta till felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
* Begära radering av dina uppgifter när uppgifterna bland annat inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för.
* Från CROWDFARMING erhålla begränsning av databehandling när något av villkoren i dataskyddsföreskrifterna har uppfyllts.
* Erhålla mänskligt ingripande för att uttrycka din åsikt och att motsätta dig de automatiska beslut som fattas av CROWDFARMING, i de fall som föreskrivs i förordningarna.
* Begära dataportabilitet i de fall som fastställs i förordningen.
* Skicka ett klagomål angående skyddet av dina personuppgifter till den spanska dataskyddsmyndigheten på adressen Calle de Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.
12.- SÄKERHETSÅTGÄRDER.
CROWDFARMING kommer alltid att behandla användarens uppgifter på ett absolut konfidentiellt sätt och hemlighålla innehållet däri, i enlighet med bestämmelserna i tillämpliga föreskrifter, genom att anta nödvändiga teknisk-organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten för dina uppgifter och för att undvika deras ändring, förlust, bearbetning eller obehöriga åtkomst med hänsyn till teknologiskt utvecklingen, typen av lagrade uppgifter och de risker de utsätts för.
Policy för kakor
__Vad är kakor? __

En kaka är en fil som laddas ner till en användares dator när de besöker vissa webbplatser. Kakor används för att lagra information gällande teknik, personliga preferenser, snabbare åtkomst till webbplatsen, användarprofil anpassning av webbinnehåll, anpassning av innehåll, användningsstatistik, länkar till sociala nätverk, åtkomst till användarkonton, etc.

CROWDFARMING-webbplatsen använder kakor för att anpassa och underlätta användarnavigering så mycket som möjligt. Kakor är endast associerade med en anonym användare och deras enhet; de tillåter inte att en användares personuppgifter identifieras. Användaren kan konfigurera sin webbläsare för att avvisa installationen av kakor som skickas av CROWDFARMING-webbplatsen, detta utan att påverka användarens möjlighet att komma åt innehåll. Vi varnar dig dock för att webbplatsens prestanda kan försämras.

Registrerade användare drar nytta av mer personliga tjänster som är skräddarsydda för deras profil, genom kombinationen av data som lagras i kakor och data som angavs vid registrering. Dessa användare godkänner uttryckligen användningen av denna information för det angivna ändamålet, utan att det påverkar deras rätt att avvisa eller inaktivera kakor.

Användare kan också ta reda på mer om alla de tjänster som finns tillgängliga på crowdfarming.com via CROWDFARMING-webbplatsen; information som är lämplig för varje enskild användares smak och preferenser är tillgänglig.

__Vilken typ av kakor används på denna webbplats?__

A) Kakor, beroende på deras ägande, är:

* Proprietära kakor: Det här är kakor som vi skickar till din dator eller terminal från vår webbplats (i synnerhet använder vi kakor för prestanda, anpassning, webbplatsens besökarantal och registrering).
* Tredjepartskakor: Det här är kakor som skickas till din dator eller terminal från en domän eller webbplats som inte hanteras av oss utan av en annan enhet som hanterar data som erhållits genom kakor. I vårt fall innehåller vår webbplats kakor från Google, Bing-Microsoft och Hotjar.

B) Kakor kan, beroende på deras beständighetsnivå, delas in i sessionskakor eller permanenta kakor. Den första typen upphör att gälla när användaren stänger webbläsaren. Den andra typen upphör att gälla när det syfte de tjänar är uppfyllt (till exempel för att användaren ska kunna förbli identifierad på webbplatsen crowdfarming.com) eller när de tas bort manuellt.

C) När de definieras efter syfte finns följande kakor på vår webbplats:

* Analytiska kakor: Det här är kakor som hanteras av tredje part som gör att vi kan kvantifiera antalet användare och utföra statistisk analys och mätning av hur användare använder vår webbplats. Vi analyserar surfande på vår webbplats för att förbättra utbudet av produkter och tjänster som vi erbjuder. I det här fallet aktiveras våra kakor av Google via Google Analytics samt av Hotjar för att registrera användarupplevelsen anonymt.

När en användare besöker en tjänst genereras en analytisk kaka i användarens dator. Denna kaka, som endast genereras vid besöksstället, hjälper anonymt till att identifiera besökaren vid framtida besök på CROWDFARMING. De viktigaste målen är att:

* Tillåta anonym identifiering av surfanvändare via kakor (de identifierar webbläsare och enheter, inte människor) och därför en ungefärlig räkning av antalet besökare och deras trender över tid.
* Anonymt identifiera det mest besökta innehållet och ta reda på vad som är mest attraktivt för användarna.
* Ta reda på om användaren som besöker webbplatsen är ny eller en återkommande besökare.
* Ta reda på vilket land en användare befinner sig i när de begär en tjänst (geolokalisering). Dessa är helt anonyma och används endast för att vägleda innehåll till dess plats.

__Viktigt: __ Om inte användaren bestämmer sig för att registrera sig för en CROWDFARMING-tjänst kommer kakan aldrig att associeras med några personuppgifter som kan identifiera användaren. Dessa kakor kommer enbart att användas för statistiska ändamål i syfte att optimera användarupplevelsen på webbplatsen.

För mer information om Google Analytics kan du besöka följande länk: http://bit.ly/2NyaCGQ

* Annonskakor: De här tredjepartskakorna samlar in ytterligare information om annonserna som visas för varje anonym användare av CROWDFARMING S.L.:s tjänster. De spårar bland annat mätvärden, varaktigheten eller frekvensen för visning av annonspositioner, eventuell interaktion med dem, surfmönster och användarbeteende. De hjälper till att forma en profil av reklamintresse och möjliggör bättre hantering och spårning av annonskampanjer. Således tillåter de reklam att anpassas till användarens intressen. På crowdfarming.com använder vi följande tredjepartskakor:
* Bing-annonser, från Microsoft Advertising, används för att spåra konverteringar som genereras via BingAds-kampanjer. För mer information om Bing Ads kan du läsa följande länk https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/user-safety-and-privacy-policies
* Google Adwords, från Google, används för att spåra konverteringar som genereras via Google AdWords-kampanjer. För mer information om Google Adwords kan du besöka https://support.google.com/google-ads/?hl=sv-GB#topic=3119071
* Facebook-annonser används för att spåra konverteringar som genereras via Facebook Ads-kampanjer. För mer information om Facebook-annonser kan du besöka https://www.facebook.com/policies/ads/

__How can I delete them?__

Du kan tillåta, blockera eller ta bort kakor som är lagrade på din dator med hjälp av inställningsalternativen i webbläsaren som är installerad på din dator:

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Kakor på mobila enheter:

CROWDFARMING S.L använder också kakor eller andra lagringsmekanismer på mobila enheter. Precis som med datorns webbläsare tillåter webbläsare på mobila enheter användaren att ändra sekretessinställningar eller alternativ för att inaktivera eller radera kakor.

Om du vill ändra sekretessinställningar ska du följa instruktionerna specifika för din webbläsare för mobila enheter.

Här kan du hitta några exempel på länkar som hjälper dig att ändra integritetsinställningarna på din mobila enheIOS: http://goo.gl/pRkla
Windows Phone: http://goo.gl/Rx8QQ
Chrome Mobile: http://bit.ly/2L7j5hk
Opera Mobile: http://goo.gl/XvmTG

Om du vill ha mer information om hur vi använder kakor kan du skicka ett e-postmeddelande till hej@crowdfarming.com.
versión: 0.91.0_20230209_112224